Reklamačné podmienky

Zákazník má možnosť využiť lehotu na uplatnenie práva z zodpovednosti za vady predanej veci, a to v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Pre uplatnenie reklamácie využite formulár online, ktorý sa nachádza tu.

Na správu odpovieme v priebehu niekoľkých hodín, najneskôr ďalší pracovný deň. Po spracovaní Vášho hlásenia o rozhodnutí a oprave k Vám pošleme kuriéra, ktorý od Vás vyzdvihne poškodené zariadenie. Opravený tovar potom odošleme k Vám späť.

Obstúpenie od kúpnej zmluvy:

Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Spotrebiteľ, ktorý nekupuje tovar od predávajúceho má ďalej právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí, alebo vyplní formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dennej lehoty. Obchodný zákonník uvádza, že podnikateľovi je umožnené odstúpenie od kúpnej zmluvy po dohode s predávajúcim.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu tu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

A. ZÁRUKA

Okrem zákonných práv z vadného plnenia poskytuje Predávajúci Zákazníkom na Tovar záruku v trvaní 24 mesiacov od kúpy Tovaru. Predávajúci zaručuje, že batérie elektrických kolobežiek si zachovajú kapacitu minimálne 80 % po dobu 6 mesiacov od kúpy Tovaru (ďalej len “Záruka”). Poskytnutím Záruky sa Predávajúci zaväzuje, že Tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho častí alebo batérie) spôsobené bežným používaním (napr. brzdové doštičky, brzdové čeľuste, pneumatiky, komponenty podvozku, hadice atď.), ani na poškodenie Tovaru (alebo batérie) spôsobené Kupujúcim alebo vonkajšími okolnosťami. Záruka sa nevzťahuje ani na vady alebo poškodenia spôsobené nedodržaním návodu na používanie Tovaru. Záruku nemožno poskytnúť ani v prípade, ak došlo k odbornému alebo neodbornému zásahu do Tovaru (alebo batérie).

Okrem toho sa záruka nevzťahuje na nasledujúce závady:

 1. Vady spôsobené mechanickým, tepelným alebo chemickým poškodením alebo spôsobené prítomnosťou vody;
 2. Poškodenia spôsobené nesprávnou prevádzkou elektrickej siete Zákazníka používanej na nabíjanie Tovaru;
 3. Poškodenie spôsobené preťažením Tovaru nad rámec prevádzkových noriem uvedených v návode na obsluhu;
 4. Škody spôsobené použitím nevhodných exploatačných materiálov;
 5. Škody spôsobené opravami a inými prácami vykonanými na Tovare inou osobou ako Predávajúcim alebo osobou poverenou Predávajúcim;
 6. Škody spôsobené úpravami a konštrukčnými zmenami, zmenami parametrov, demontážou Tovaru a podobnými činnosťami;
 7. Skrátenie dojazdu elektrickej kolobežky spôsobené prirodzeným opotrebovaním batérie alebo používaním kolobežky pri teplotách nižších ako 5 °C;
 8. Poškodenie spôsobené používaním elektrickej kolobežky v rozpore s odporúčaniami, účelom použitia a návodom na obsluhu;
 9. Skraty v elektrickej inštalácii spôsobené nesprávnym pripojením elektrickej kolobežky k nabíjaciemu systému alebo v dôsledku chybnej elektrickej inštalácie;
 10. Pôsobenie akejkoľvek sily alebo vonkajšieho faktora, ako napríklad: povodeň, požiar, krupobitie, úder blesku alebo iné prírodné katastrofy alebo náhodné udalosti vrátane ionizujúceho žiarenia, magnetických pólov, chemických alebo mechanických látok, záplav a iných prírodných síl;
 11. nesprávna preprava, skladovanie, uchovávanie, čistenie alebo údržba elektrického skútra.

Záruka sa nevzťahuje na zníženie dojazdu alebo maximálnej rýchlosti elektrickej kolobežky spôsobené vonkajšími faktormi, ako je hmotnosť používateľa, štýl jazdy, charakter terénu, typ povrchu, teplota okolia alebo poveternostné podmienky.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené počas prepravy.

V prípade uplatnenia Záruky má Kupujúci nárok na odstránenie závady opravou, výmenou za nový Tovar alebo vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

B. PODÁVANIE REKLAMÁCIE

Ustanovenia tohto oddielu sa použijú v prípade uplatnenia práv z vadného plnenia a Záruky.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v akýchkoľvek priestoroch, kde je možné reklamáciu prijať, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. V prípade zaslania Tovaru poštou je Kupujúci povinný k reklamácii pripojiť podrobný popis vady a jej prejavu, prípadne využiť formulár na webovej stránke E-shopu. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Zákazník je povinný preukázať, že je oprávnený uplatniť reklamáciu, najmä preukázať dátum kúpy tovaru, a to buď predložením dokladu o kúpe, potvrdením o povinnosti predávajúceho z chybného plnenia, záručným listom, alebo iným hodnoverným spôsobom. Zákazník nie je oprávnený uplatniť reklamáciu vady, ktorá bola reklamovaná v minulosti, za predpokladu, že mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Zákazník je povinný dodať Tovar vyčistený tak, aby Predávajúci mohol posúdiť reklamovanú vadu. Ak Tovar nie je čistý, Zákazník je povinný zaplatiť poplatok za znečistenie pracoviska vo výške 500,- Sk až 2000,- Sk.

Zákazník je povinný dodať Tovar s vybavením potrebným na jeho riadne fungovanie (vrátane manuálov, softvéru a vybavenia – nabíjačka, kabeláž, kľúč, NFC) a s čitateľným sériovým číslom.

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii uplatnenej Zákazníkom – spotrebiteľom do 15 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie závady.

Reklamácia vrátane odstránenia vady a informovania Zákazníka – spotrebiteľa o vybavení reklamácie musí byť uplatnená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Zákazník nedohodnú na dlhšej lehote. Nedodržanie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Zákazník – spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.

V prípade reklamácie Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, sa Predávajúci zaväzuje vybaviť reklamáciu do 90 dní odo dňa prevzatia tovaru na reklamáciu.

Zákazník je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia vybavená, po uplynutí tejto lehoty je Predávajúci oprávnený účtovať Zákazníkovi primeraný poplatok za uskladnenie tovaru alebo tovar predať na vlastný účet. Predávajúci je povinný vopred upozorniť zákazníka na tento postup a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

V prípade oprávnenej reklamácie má Zákazník nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prepravou reklamovaného Tovaru k Predávajúcemu a od Predávajúceho. Toto právo si môže Zákazník uplatniť u Predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby alebo doby na uplatnenie práv z vadného plnenia. V prípade platne uplatnených práv zo záruky podľa článku 7 týchto VOP alebo práv z vadného plnenia Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, má takýto Zákazník nárok na úhradu poštovného len na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

Zákazník má možnosť voľby spôsobu vybavenia reklamácie.